Mountain Bike Drivetrains [Cartoon]

Mountain bike drivetrains can be confusing.