rtrybka

38+ points*
Alabama


 on Dec 2, 2016
 
on Nov 22, 2016
 
on Nov 17, 2016
 
on Nov 12, 2016
 
on Nov 12, 2016
 
on Nov 10, 2016
 
on Nov 10, 2016
 
on Nov 10, 2016
 
on Nov 3, 2016
 
on Nov 3, 2016
 
on Nov 3, 2016
 
on Nov 2, 2016
 
on Oct 19, 2016
 
on Oct 18, 2016
 
on Sep 30, 2016
 
on Sep 30, 2016
 
on Sep 29, 2016
 
on Sep 27, 2016
 
on Sep 25, 2016
 
on Sep 23, 2016
 
on Sep 23, 2016
 
on Sep 23, 2016
 
on Sep 22, 2016
 
on Sep 22, 2016
 
on Sep 22, 2016