TheProgressiveRedneck

29+ points* on Oct 3, 2015
 
on Nov 26, 2013
 
on Nov 26, 2013
 
on Nov 21, 2013
 
on Nov 21, 2013
 
on Nov 21, 2013
 
on Nov 21, 2013
 
on Nov 19, 2013
 
on Nov 19, 2013
 
on Nov 19, 2013
 
on Nov 19, 2013
 
on Nov 19, 2013
 
on Nov 19, 2013
 
on Nov 19, 2013
 
on Nov 19, 2013