Robert William Paulk

56+ points* on Apr 3, 2018
 
on Nov 18, 2017
 
on Dec 25, 2016
 
on Jul 20, 2016
 
on Jul 19, 2016
 
on Oct 6, 2015
 
on Sep 29, 2015
 
on Sep 17, 2015
 
on Aug 18, 2015
 
on Jun 23, 2015
 
on Jun 17, 2015
 
on Jun 15, 2015
 
on Jun 15, 2015
 
on Jun 15, 2015
 
on May 22, 2015
 
on Mar 7, 2015
 
on Feb 6, 2015
 
on Jan 15, 2015
 
on Dec 28, 2014
 
on Dec 22, 2014
 
on Dec 3, 2014
 
on Nov 23, 2014
 
on Nov 23, 2014
 
on Nov 18, 2014
 
on Nov 18, 2014