Florida Shredder

52+ points* on Nov 15, 2018
 
on Nov 15, 2018
 
on Nov 15, 2018
 
on Nov 15, 2018
 
on Jan 10, 2018
 
on Jan 10, 2018
 
on Jan 10, 2018
 
on Dec 31, 2017
 
on Dec 31, 2017
 
on Dec 31, 2017
 
on Dec 31, 2017
 
on Dec 31, 2017
 
on Dec 31, 2017
 
on Dec 31, 2017
 
on Dec 25, 2017
 
on Dec 9, 2017
 
on Dec 9, 2017
 
on Dec 9, 2017
 
on Nov 30, 2017
 
on Nov 6, 2017
 
on Nov 6, 2017
 
on Nov 6, 2017
 
on Nov 6, 2017
 
on Nov 6, 2017
 
on Nov 6, 2017