SmithZ714

31+ points*
Alabama


 on Dec 10, 2014
 
on Nov 26, 2014
 
on Nov 24, 2014
 
on Nov 13, 2014
 
on Oct 17, 2014
 
on Oct 15, 2014
 
on Oct 14, 2014
 
on Oct 9, 2014
 
on Oct 7, 2014
 
on Oct 7, 2014
 
on Sep 27, 2014
 
on Sep 25, 2014
 
on Sep 24, 2014
 
on Sep 24, 2014
 
on Sep 23, 2014
 
on Sep 16, 2014
 
on Sep 16, 2014
 
on Sep 14, 2014
 
on Sep 12, 2014
 
on Sep 9, 2014
 
on Aug 23, 2014
 
on Aug 22, 2014
 
on Aug 21, 2014
 
on Aug 20, 2014
 
on Aug 17, 2014