nicomachus

9+ points* on Dec 6, 2004
 
on Nov 12, 2004
 
on Nov 12, 2004
 
on Nov 1, 2004