guyzegarelli

23+ points* on Nov 5, 2017
 
on Aug 26, 2017
 
on Aug 26, 2017
 
on Jun 8, 2017
 
on May 16, 2017
 
on May 16, 2017
 
on Apr 24, 2017
 
on Apr 2, 2017
 
on Apr 2, 2017
 
on Mar 4, 2017
 
on Feb 27, 2017
 
on Feb 26, 2017
 
on Feb 26, 2017
 
on Feb 22, 2017
 
on Feb 9, 2017