Hardtail

4+ points* on Nov 12, 2004
 
on Nov 12, 2004