Gotdfutl

66+ points* on Nov 6, 2012
 
on Nov 6, 2012
 
on Nov 6, 2012
 
on Oct 6, 2010
 
on Oct 6, 2010
 
on Oct 6, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 24, 2010
 
on Sep 17, 2010
 
on Sep 17, 2010
 
on Sep 17, 2010