1 Trails in Spangdahlem Air Base, Germany

Trail Name Difficulty Length (mi) Rating City
Spangdahlem-kyllburg Beginner 25.0 ** Spangdahlem Air Base