John Duda

6+ points* on Sep 16, 2019
 
on Sep 16, 2019
 
on Nov 24, 2018
 
on Nov 17, 2018
 
on Nov 11, 2018
 
on Nov 4, 2018